Stadgar

Ladda hem Stadgar som PDF (646kb)

CMKs stadgar

för den allmännyttiga ideella föreningen Christianstads Motorbåtsklubb med hemort i Kristianstad kommun. Klubben grundades 15 oktober 1956 av Hugo Lindén, på initiativ av lokförare Klementsson. Klubbens standert är vitt med blå kant samt försett med bokstäverna CMK, som är omgivna av en blå ring. Stadgarna omarbetade och fastställda vid föreningsstämma 2010-02-11.
Stadgarna reviderade och fastställda vid föreningsstämman 2017-02-23 (m.a.a. borttaget höstmöte §4 samt ändrat datum för inbetalning av avgifter §13)

Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål
Klubbens mål är att främja båtlivet i Kristianstads Vattenrike. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Klubben skall bl.a. säkerställa att goda hamn- och uppläggningsplatser skapas.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m.m
Föreningen är medlem i Svenska Båtunionen (SBU) där Skånes Båtförbund ingår som regionalt båtförbund. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, regler och beslut fattade av överordnat organ.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är föreningsstämman, extra föreningsstämma och styrelsen.

5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verskamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

7 § Stadgetolkning m.m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsstämman med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen. Vid stadgeändring skall framgå vilka paragrafer som ändrats.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall det anges hur föreningens tillgångar skall användas samt var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och föreningsstämmans protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen lämnas till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor. Styrelsen eller valberedningen kan föreslå att medlem blir hedersmedlem. Innebärande fritt medlemskap, fri båtplats och fritt deltagande vid av båtklubben årliga arrangerade fester. Medlemskort får ej utlånas eller överlåtas.

11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift 30 dagar efter förfallodagen får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m.m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen anges samt vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen lämnas till den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem:
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
skall följa föreningens stadgar, ordnings- och förtöjningsregler samt beslut som fattats av föreningsorgan.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
• skall betala medlemsavgift senast den 15:e februari samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

FÖRENINGSSTÄMMA OCH EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

14 § Tidpunkt, kallelse
I föreningen hålls en föreningsstämma och en höststämma. Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till föreningsstämman skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna, via hemsidan eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före föreningsstämman. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av föreningsstämman
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av föreningsstämman. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före föreningsstämman. Styrelsen skall till föreningsstämmat avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på föreningsstämma
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § Bestlutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid föreningsstämman
Vid föreningsstämman skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år,
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år,
d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,
f) beslut om val av festkommittén.
14. Övriga frågor
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

21 § Extra föreningsstämma
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra föreningsstämma skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid på website eller i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra föreningsstämma får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra föreningsstämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra föreningsstämma och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av föreningsstämman. Antalet övriga ledamöter skall om möjligt vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 6 veckor före föreningsstämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

23 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, föreningsstämmans- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före föreningsstämman. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före föreningsstämman.

STYRELSEN

24 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden
När föreningsstämman inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av föreningsstämman fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 23 §, och
• förbereda föreningsstämma.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren
• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
• föra protokoll över styrelsens sammanträden,
• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
• se till att fattade beslut har verkställts,
• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören
• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.,
• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
• föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Powered by Tuding.se!!