Ordnings- och förtöjningsregler

Ladda hem Ordnings- och förtöjningsregler (i PDF):

Ordningsregler (474kb)
Förtöjningsregler (638kb)

Ordnings- och förtöjningsregler för CMKs medlemmar

Ordningsregler:

Allmänt
CMK är en ideell förening och klubbstugan har inga öppettider, vilket gör att allt sker i mån av tid och möjlighet. Vid behov av hjälp, kontakta någon i styrelsen.
Både rättigheter och skyldigheter medföljer medlemskapet.
CMK är till för privatpersoner och allt tillträde sker som privatperson.
Att nyttja CMKs ägor/lokaler i kommersiellt syfte är inte tillåtet.
Klubbstugan och klubbens område tillhör medlemmarna och att medlemmar träffas, umgås och använder området/stugan ser vi som en självklarhet, det är däremot inte tillåtet att anordna privata* fester/sammankomster.

Medlem är skyldig att:

 • ladda hem Coyards (se hemsidan), installera och registrera sig enligt anvisning.
 • uppdatera CMK med aktuella kontaktuppgifter omgående vid ändring.
 • uppföra sig trevligt och vänligt mot människor som rör sig på området.
 • städa, plocka upp och hålla ordning efter sig.
 • meddela styrelsen om några fel, brister, brott el dylikt, upptäcks.
 • endast grilla på anvisade platser.
 • betala sina köp i kiosken vid köptillfället.
 • inte låna hem/förflytta CMKs verktyg, eller andra ägodelar, utanför CMKs område.
 • följa de parkeringsbestämmelser som finns och inte ställa fordonen så att tillfart till sjösättningsrampen hindras och på så sätt bl.a. hindra räddningsinsatser.
 • uppsägning görs skriftligen till info@kristianstadsbatklubb.se

Medlem har rätt att:

 • rimligt** använda klubbstugan med uteplats, samlingslokal, pentry, WC och dusch.
 • använda CMKs wifi. Kontakta styrelsen för lösenord, dock ej tillåtet att sprida lösenordet till icke medlemmar.
 • rimligt** använda CMKs område.
 • låna och använda CMKs verktyg och verkstad(pumphuset).***
 • ställa upp trailer och/eller båt på anvisad plats, mot avgift. (500kr Sommarsäsong och 500kr Vintersäsong)
 • deltaga i CMKs fisketävling
 • deltaga i CMKs arrangerade fester (mot betald avgift om sådan finnes)

Att bryta mot CMKs regler anses detsamma som att motarbeta förenings verksamhet eller ändamål, vilket kan resultera i uteslutning eller varning. Vid uteslutning återbetalas inga eventuella depositionsavgifter.

*  att umgås och ta med en nära vän eller två vid ensakta tillfällen är ok. Det är däremot inte ok att en medlem har någon form av sammankomst/fest med flertalet icke-medlemmar. Uppstår tvist om vad som anses vara enstaka tillfällen eller flertalet icke-medlemmar avgörs det av styrelsen efter diskussion och omröstning.
** innebär att man tex inte hur som helst får ta över och, mer eller mindre, belägra någon del av CMKs ägor tex kväll efter kväll, dag efter dag. Alla medlemmar delar med sig i bästa samförstånd. Uppstår tvist om vad som anses som rimligt användande avgörs det av styrelsen efter diskussion och röstning.
***ej tillåtet att belägra varken verktyg eller verkstad(pumphuset) över tid. Alla medlemmar delar med sig i bästa samförstånd. Uppstår tvist om, tex vad som är över tid, avgörs det av styrelsen efter diskussion och omröstning.

 Betalning anses som kvittens på att Ni läst, förstått och godkänner ordningsreglerna.

Förtöjningsregler:

Avtal
Avtalet omfattar hyra av förtöjnings- och uppläggningsplats. Båtplatsen hyrs ut i befintligt skick. Vid första uthyrningstillfället tillkommer en depositionsavgift som fastställs vid årsstämman.
Hyrestiden gäller kalenderår, oavsett när hyresavtalet slöts på året.
Förtöjningsplatsen får normalt utnyttjas under hela året under avtalstiden.
Uppläggningplats får utnyttjas vid ej säsong med start 1:a oktober.
Efter andra helgen i november kan inte båtägaren påräkna någon service från CMK såsom snöröjning, halkbekämpning, isbrytning, sophämtning m.m.
För uppläggningsplats t.o.m senast 24april ska nytt avtal ingås senast 15/2, görs enklast genom att betala fakturan som skickas ut i början på året.
Önskar man inte att förlänga ska detta meddelas skriftligen, till info@kristianstadsbatklubb.se senast 15/2, båt, med eventuell trailer, ska då avlägsnas omgående ifrån CMKs ägor.

Skyldigheter
Båtplatsinnehavare förbinder sig att:

 • närvara vid minst en på våren och en på hösten av CMK anordnade städdagar. Vid utebliven närvaro utgår avgift enligt beslut av årsstämman.
 • närvara vid de städveckor** man blir tilldelad.
 • vid all trafik inom hamnområdet iakttaga varsamhet samt nedbringa farten så att skada inte uppstår på andra båtar och egendom.
 • hålla rent och snyggt samt iakttaga ordning inom småbåtshamnen.
 • vara rädd om hamnens anläggningar och utrustning.
 • själv se till att båten sjösätts och tas upp.
 • vid upptagning av båt även ta upp egen boj, vid underlåtelse av detta utgår en avgift på 300kr.
 • omedelbart efter sjösättning rengöra uppläggningsplatsen och till för ändamålet avsedd plats bortföra uppläggningsmaterielen.
 • märka upp på synlig plats med båtägarens namn och/eller medlemsnummer på båtkärra, bockar och pallningsmateriel.
 • ovan nämnda materiel är i brukligt skick, tex att båtkärrans däck är hela och fyllda med luft och har rätt däcktryck.
 • om CMK, eller annan part* via CMK, begär t.ex. omplacering/upptagning av båt/båtplatser/båtkärra, snarast flytta båten/kärran till annan anvisad plats inom eller utanför hamnen/området.  Om detta inte görs äger CMK, eller annan part* rätt att på båtägarens, bekostnad och risk, ta upp och eller omplacera till lämplig plats.
 • när avtalstiden går ut bortföra båten jämte materiel. Om båt och materiel efter avtalstidens slut inte flyttats från hamnen äger CMK rätt att på båtägarens bekostnad och risk bortföra desamma.
 • om båtägaren själv eller annan person, som med hans tillåtelse hanterat båten, genom oaktsamhet eller annan försummelse orsakat skada ersätta för densamma.
 • om båt sjunker, genast på egen bekostnad svara för båtens länsning eller upptagning.
 • hålla sin båt erforderligt försäkrad.
 • följa de parkeringsbestämmelser som finns och inte ställa fordonen så att tillfart till sjösättningsrampen hindras och på så sätt bl.a. hindra räddningsinsatser.

*Tex räddningstjänsten, Polisen och eller kommunen.

Förtöjningsregler:
Båtplatsinnehavare skall:

 • anskaffa förtöjningsanordningar.
 • säkerställa att förtöjningsändar och annan materiel är i fullgott skick.
 • säkerställa att båt vid förtöjning är försedd med tillräckligt antal fendrar och andra anordningar för att förhindra skada på intilliggande båtar, brygga eller boj.
 • se till att båten är förtöjd i aktern med CMK förtöjningsanordning och boj samt i fören med dubbel anslutning (se skiss).
 • förtöja i bryggan, runt balken, INTE i pollaren med båtplatsnummer.
 • se till att båten är låst och utskjuten så långt att obehöriga inte kan ta sig i den.

Båtägare som så önskar kan komplettera förtöjningen med stöldsäker kedja och lås.
Båtplatsinnehavare som inte nyttjat båtplatsen på två säsonger, mister sin rätt till platsen.
Den som inte följer dessa bestämmelser kommer att mista rättighet till båtplats.
Om så visar sig nödvändigt kan styrelsen utfärda kompletterande anvisningar av tillfällig eller permanent art. Dessa skall i så fall skriftligen meddelas båtägaren.
CMK:s styrelse ser till att inom ramen för anvisade medel väl underhålla befintliga bryggor och anläggningar.
CMK friskriver sig från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens farkost eller tillhörigheter på grund av storm, brand eller annan orsak.

**Städveckor. Normalt, under tiden juni till september, har vi städveckor för att hålla snyggt i klubbstugan och CMKs område. I varje städlag är en ur styrelsen ansvarig och har 4-5 båtplatsinnehavare till sitt förfogande. Normalt träffas man vid ett tillfälle under varje vecka för att göra en gemensam insats. Styrelseledamoten ansvarar för fördelning av arbetet och sammankallar/kontaktar båtplatsinnehavarna.
Schemat skickas ut till alla båtplatsinnehavare. Passar inte de tilldelade veckorna kontaktar båtplatsinnehavaren den tilldelade ansvariga ur styrelsen.


Betalning anses som kvittens på att Ni läst, förstått och godkänner förtöjningsreglerna.

Powered by Tuding.se!!