Ordningsregler

Ladda hem Ordnings och förtöjningsregler som:

pdf (328kb)

document (1.21mb)

 

Ordningsregler vid CMK

Avtal
Avtalet omfattar hyra av förtöjnings- och uppläggningsplats. Båtplatsen hyrs ut i befintligt skick. Vid första uthyrningstillfället tillkommer en depositionsavgift som fastställs vid årsstämman. Förtöjningsplatsen får normalt utnyttjas under hela året under avtalstiden. Uppläggningsplatsen får utnyttjas under tiden 1 oktober till den 24 april under avtalstiden. Efter andra helgen i november kan inte båtägaren påräkna någon service från CMK såsom snöröjning, halkbekämpning, isbrytning, sophämtning m.m. Båtplatsen får inte överlåtas utan godkännande av styrelsen. Skall platsen inte användas under säsongen skall detta meddelas styrelsen senast 15 maj.

Skyldigheter
Båtägaren förbinder sig att:

närvara minst 1 gång på våren och 1 gång på hösten vid C M K:s städdagar. Vid uteblivning utgår avgift enligt beslut av årsmötet.

vid all trafikering inom hamnområdet iakttaga varsamhet samt nedbringa farten så att skada ej uppstår på andra båtar och egendom.

hålla rent och snyggt samt iakttaga ordning inom småbåtshamnen.

vara rädd om hamnens anläggningar och utrustning.

själv se till att båten sjösätts och tas upp.

vid upptagning av båt även ta upp egen boj.

omedelbart efter sjösättning rengöra uppläggningsplatsen och till för ändamålet avsedd plats undanföra uppläggningsmaterielen.

märka upp på synlig plats med båtägarens namn på båtkärra, bockar och pallningsmateriel.

om CMK begär beroende på t.ex. omplacering av båtplatser, snarast flytta båten till annan förtöjningsplats inom hamnen.

när avtalstiden går ut bortföra båten jämte materiel. Om båt och materiel efter avtalstidens slut inte flyttats från hamnen äger CMK rätt att på båtägarens bekostnad och risk bortföra desamma.

om båtägaren själv eller annan person, som med hans tillåtelse hanterat båten, genom oaktsamhet eller annan försummelse orsakat skada ersätta för densamma.

om båt sjunker, genast på egen bekostnad svara för båtens länsning eller upptagning.

hålla sin båt erforderligt försäkrad.

följa de parkeringsbestämmelser som finns och inte ställa fordonen så att tillfart till sjösättningsrampen hindras och på så sätt bl.a. hindra räddningsinsatser.

Förtöjningsregler:
Båtägaren skall:

anskaffa förtöjningsanordningar.

säkerställa att förtöjningsändar och annan materiel är i fullgott skick.

säkerställa att båt vid förtöjning är försedd med tillräckligt antal fendrar och andra anordningar för att förhindra skada på intilliggande båtar, brygga eller boj.

placera bojen så att intrång på intilliggande båtplatser ej sker.

se till att båten är förtöjd i aktern med CMK förtöjningsanordning och boj samt i fören med dubbel anslutning (se skiss).

se till att båten är låst och utskjuten så långt att obehöriga inte kan ta sig i den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båtägare som så önskar kan komplettera förtöjningen med stöldsäker kedja och lås.

Den som inte följer dessa bestämmelser kommer att mista rättighet till båtplats.

Om så visar sig nödvändigt kan styrelsen utfärda kompletterande anvisningar av tillfällig eller permanent art. Dessa skall i så fall skriftligen meddelas båtägaren.

CMK:s styrelse ser till att inom ramen för anvisade medel väl underhålla befintliga bryggor och anläggningar.

CMK friskriver sig från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens farkost eller tillhörigheter på grund av storm, brand eller annan orsak.