Ordningsregler

Ladda hem Ordnings och förtöjningsregler:

pdf (328kb)

Ordnings och förtöjningsregler vid CMK

Avtal

Avtalet omfattar hyra av förtöjnings- och uppläggningsplats. Båtplatsen hyrs ut i befintligt skick. Vid första uthyrningstillfället tillkommer en depositionsavgift som fastställs vid årsstämman. Förtöjningsplatsen får normalt utnyttjas under hela året under avtalstiden. Uppläggningsplatsen får utnyttjas under tiden 1 oktober till den 24 april under avtalstiden. Efter andra helgen i november kan inte båtägaren påräkna någon service från CMK såsom snöröjning, halkbekämpning, isbrytning, sophämtning m.m. Båtplatsen får inte överlåtas utan godkännande av styrelsen. Skall platsen inte användas under säsongen skall detta meddelas styrelsen senast 15 maj.

Skyldigheter
Båtägaren förbinder sig att:

 • närvara vid minst en på våren och en på hösten av CMK anordnade städdagar. Vid uteblivning utgår avgift enligt beslut av årsstämman.
 • vid all trafik inom hamnområdet iakttaga varsamhet samt nedbringa farten så att skada inte uppstår på andra båtar och egendom.
 • hålla rent och snyggt samt iakttaga ordning inom småbåtshamnen.
 • vara rädd om hamnens anläggningar och utrustning.
 • själv se till att båten sjösätts och tas upp.
 • vid upptagning av båt även ta upp egen boj.
 • omedelbart efter sjösättning rengöra uppläggningsplatsen och till för ändamålet avsedd plats undanföra uppläggningsmaterielen.
 • märka upp på synlig plats med båtägarens namn och/eller medlemsnummer på båtkärra, bockar och pallningsmateriel.
 • ovan nämnda materiel är i brukligt skick, tex att båtkärrans däck är hela och fyllda med luft och har rätt däcktryck.
 • om CMK, eller anna part* via CMK, begär t.ex. omplacering av båt/båtplatser/båtkärra, snarast flytta båten/kärran till annan anvisad plats inom eller utanför hamnen/området.  Om detta inte görs äger CMK rätt att på båtägarens, bekostnad och risk, omplacera till lämplig plats.
 • när avtalstiden går ut bortföra båten jämte materiel. Om båt och materiel efter avtalstidens slut inte flyttats från hamnen äger CMK rätt att på båtägarens bekostnad och risk bortföra desamma.
 • om båtägaren själv eller annan person, som med hans tillåtelse hanterat båten, genom oaktsamhet eller annan försummelse orsakat skada ersätta för densamma.
 • om båt sjunker, genast på egen bekostnad svara för båtens länsning eller upptagning.
 • hålla sin båt erforderligt försäkrad.
 • följa de parkeringsbestämmelser som finns och inte ställa fordonen så att tillfart till sjösättningsrampen hindras och på så sätt bl.a. hindra räddningsinsatser.

*Tex räddningstjänsten, Polisen och eller kommunen.

Medlemmar förbinder sig att:
 • ladda hem Coboats (se hemsidan), installera och registrera sig enligt anvisning.
 • uppdatera CMK med aktuella kontaktuppgifter omgående vid ändring.

Förtöjningsregler:
Båtägaren skall:

 • anskaffa förtöjningsanordningar.
 • säkerställa att förtöjningsändar och annan materiel är i fullgott skick.
 • säkerställa att båt vid förtöjning är försedd med tillräckligt antal fendrar och andra anordningar för att förhindra skada på intilliggande båtar, brygga eller boj.
 • placera bojen så att intrång på intilliggande båtplatser ej sker.
 • se till att båten är förtöjd i aktern med CMK förtöjningsanordning och boj samt i fören med dubbel anslutning (se skiss).
 • se till att båten är låst och utskjuten så långt att obehöriga inte kan ta sig i den.
Båtägare som så önskar kan komplettera förtöjningen med stöldsäker kedja och lås.
Den som inte följer dessa bestämmelser kommer att mista rättighet till båtplats.
Om så visar sig nödvändigt kan styrelsen utfärda kompletterande anvisningar av tillfällig eller permanent art. Dessa skall i så fall skriftligen meddelas båtägaren.
CMK:s styrelse ser till att inom ramen för anvisade medel väl underhålla befintliga bryggor och anläggningar.
CMK friskriver sig från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens farkost eller tillhörigheter på grund av storm, brand eller annan orsak.

Betalning anses som kvittens på att Ni läst, förstått och godkänner ordnings- och förtöjningsreglerna.